LM314V21 V2ガンダム (1/100 HG)

Pocket

これも変形・分離させる必要なし。V1に比べると頭が少しデカイ。